Användaravtal

Allmänna villkor för användning av tjänsten Signby.me

Definitioner

Användare - den som använder webbtjänsten, tex för att delta i kampanjer eller för att skapa kampanjer

Kampanjägare - en Användare som skapar eller bedriver en kampanj från sitt användarkonto

Addressat - en epostadress som Användare kan välja att skicka sina brev till


1 allmänt
1.1 Spring Solutions AB (organisationsnummer 556523-4597) ("Spring Solutions", "Vi") tillhandahåller ett webbaserat kampanjverktyg ("Tjänsten") via webbplatsen http://www.signby.me/ ("Webbplatsen").
1.2 Dessa allmänna villkor gäller mellan Spring Solutions och dig vid användning av Webbplatsen och Tjänsten ("Avtalet"). För att kunna använda Tjänsten måste du acceptera och godkänna Avtalet. Du måste vidare vara över 18 år eller inneha målsmans tillstånd för att kunna registrera dig som användare av Tjänsten.
1.3 Vid eventuell tvist, otydlighet eller avvikelse mellan språkversioner äger den svenska versionen företräde.
2 ändringar i avtalet
  Spring Solutions kan komma att ändra Avtalet från tid till annan. De ändrade villkoren för Avtalet kommer då att publiceras på Webbplatsen. Avtalet blir gällande för nya användare från och med det datum de ändrade villkoren publiceras på Webbplatsen. Om du redan registrerat dig som användare blir du bunden av de ändrade villkoren trettio (30) dagar efter det att Spring Solutions meddelat dig om de uppdaterade villkoren till den e-postadress som du uppgav vid registreringen av ditt användarkonto. För det fall du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp Avtalet (se punkt Uppsägning nedan).
3 tillgång till- och användning av tjänsten
3.1 Allmänt

Genom Tjänsten ges du möjlighet att skriva brev, att publicera öppna brev, och att publicera kampanjer.
3.2 Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsten krävs att du registrerar ett användarkonto vilket du gör genom att acceptera dessa allmänna villkor. Att ha ett användarkonto är kostnadsfritt, frivilligt och kan avslutas när du vill. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid registrering av användarkontot är fullständiga, korrekta och uppdaterade.

Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och användarnamn hemligt och säkert. Du ansvarar för all användning på Tjänsten som sker under ditt användarnamn och lösenord.
3.3 Användning av Tjänsten

Du får bara använda Tjänsten för eget bruk. Du äger således inte rätt att sälja tjänsten vidare, eller använda Tjänsten till förmån för annan tredje part.
3.4 Användning av tjänsten som kampanjägare

Som kampanjägare äger du inte rätt att publicera eller i övrigt röja Slutanvändares e-postmeddelande som skickas genom Tjänsten, information om Slutanvändares deltagande i en kampanj, eller uppgift om Slutanvändares namn eller e-postadress, utan Slutanvändarens samtycke. Du äger dock rätt att publicera citat ur Slutanvändares brev, under förutsättning att Slutanvändarens identitet inte röjs.

Spring Solutions förbehåller sig rätten att granska samtliga kampanjer som skapas genom Tjänsten samt neka publicering av en kampanj eller avlägsna en kampanj som bryter mot detta Avtal, tillämplig lag eller förordning.
4 pris och betalning
4.1 Att ha ett användarkonto är kostnadsfritt och ett krav för att få tillgång till Tjänsten.
4.2 Använder du tjänsten för att delta i kampanjer; exempelvis för att skriva brev, publicera öppna brev, eller delta i namninsamlingar, är detta alltid kostnadsfritt.
4.3 Det kan förekomma tilläggstjänster som kostar pengar. Tilläggstjänster kommer du att uppmanas att betala via kreditkort, eller att knyta separata avtal direkt med oss. Separata avtal är dock främst riktade mot Kampanjägare som vanligen är organisationer.
5 Uppsägning
5.1 Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto genom att logga in i Tjänsten och avsluta ditt konto, funktionen finns i dina kontoinställningar. När du har avslutat ditt abonnemang kommer du inte längre ha tillgång till Tjänsten.
5.2 Vi har rätt att när som helst säga upp Avtalet.
6 avstängning från tjänsten
  Spring Solutions har rätt att omedelbart stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott, eller välgrundad misstanke om brott mot Avtalet, lag eller förordning. Avstängning från Tjänsten kan då ske utan förvarning.
7 immateriella rättigheter och ansvar för uppgifter
7.1 Material skapat av Spring Solutions får inte publiceras på annat sätt än vad Spring Solutions har godkänt.
7.2 Du är ensamt ansvarig för material och text ("Kampanjinnehåll") som du skapar och lägger upp i Tjänsten. Du garanterar således att du innehar nödvändiga rättigheter till det Kampanjinnehåll du skapar och lägger upp i Tjänsten. Om du inte har skapat Kampanjinnehållet själv åligger det dig att se till att den som medverkat i och till uppkomsten av Kampanjinnehållet samtyckt till användningen av Kampanjinnehållet genom Tjänsten. Du garanterar därmed att Kampanjinnehållet exempelvis inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material.
7.3 Det är inte tillåtet att publicera kampanjer med stötande, oanständigt, vulgärt, hotfullt, pornografiskt material eller material av förtalskaraktär, som kan vara eller står i strid med lag eller gällande regelverk. Inte heller är det tillåtet att publicera Kampanjinnehåll som gör intrång i annans immaterialrätt eller annan liknande rättighet.
8 hantering av personuppgifter
8.1 Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

Spring Solutions AB, contact@signby.me, +56-70-28 28 514. Spring Solutions äger och driver tjänsten Signby.me.
8.2 Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi behandlar de uppgifter du lämnar i Tjänsten för att:

- Vi ska kunna hjälpa dig att engagera dig i kampanjer och naminsamlingar genom att delta, eller själv skapa kampanjer.

- Du kan kontaktas av Signby.me. Vissa meddlanden är nödvändiga för Tjänstens funktion, till exempel för att bekräfta att du har tillgång till en viss epostadress. Är kommunikationen inte nödvändig för sajtens funktion, utan exempelvis innehåller tips om nya kampanjer, innehåller det en knapp, länk eller möjlighet där du slipper få flera brev.

- Vissa kampanjägare kan ta del av individuell information som lämnats i webbtjänsten. Till exempel; om du deltar i en kampanj skapad av låt oss säga Greenpeace, så kan Greenpeace ta del av dina kontaktuppgifter. Andra kampanjägare har dock inte tillgång till någon information om att du deltagit i denna kampanj. Vi ställer genom våra användarvillkor följande krav på dessa kampanjägare ('De'):

- De har inte rätt att publicera eller i övrigt röja ditt e-postmeddelande, information om ditt deltagande i en kampanj, eller uppgift om ditt namn eller e-postadress, utan att först ha fått ditt samtycke. Kampanjskaparen får dock visa, överlämna eller dela breven till kampanjens avsedda mottagare, tex politiker, myndigheter, regeringen, kommuner, och liknande.

- De har rätt att publicera citat ur ditt brev, under förutsättning att din identitet inte röjs.

- De har rätt att kontakta dig via epost, eller via annan information du lämnat, under förutsättning att du får möjligheten att avböja fler kontakter.

- Förbättra din användarupplevelse. Exempel kan vara att förifylla information, komma ihåg språkinställningar.

- Som ett led i att säkerställa sajtens funktion. Exempel på detta är molntjänster för servrar, databaser, backuper, och epostservrar.

- Du ska kunna dra nytta av dina tidigare ansträngningar, exempelvis att skriva nya brev baserade på dina tidigare formuleringar

- Om du så väljer, att publicera eller avpublicera öppna brev och att dela dessa i sociala media. Du bestämmer själv om du vill publicera något vid varje tillfälle du använder Tjänsten.

- Underlätta inloggning med hjälp av en tredje part som du litar på. Exempel är om du väljer att logga in med hjälp av Facebook, BankID, eller Google.

- Behandla betalningar. Exempel är att du anger betalningsinformation som skickas krypterat till den betalningstjänst vi anlitar.

- Tjänsten lagrar också metadata, exempelvis IP-nummer, tidpunkten för användande och uppgifter om vilken terminal du använt. Syftet är att kunna upptäcka och hindra missbruk av Tjänsten, hindra dataintrång, och för att analysera hur tjänsten används.

- För att Tjänsten kunna skilja mellan olika besökare använder vi oss av kakor, som kan bli personuppgifter om du uppger ditt namn.

- Vi kan komma att lämna ut sammanställd anonymiserad användarstatistik över hur Tjänsten och Webbplatsen används till tredje parter.

- Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.

Din data associeras till din epostadress och lagras på ditt konto. Att ha ett konto är kostnadsfritt, frivilligt och kan avslutas när du vill.
8.3 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är avtalsuppfyllande.
8.4 Överföring till tredje land

Personuppgifterna kan komma att överföras till tredjeland. Du kan begära information om skyddsåtgärder i form av avtal som vidtagits genom att kontakta personuppgiftsansvarige, se punkt 8.1.
8.5 Tidsperiod för lagring

Personuppgifterna kommer att lagras tills kontot raderas.
8.6 Tillgång till dina personuppgifter

Du kan ta del av-, eller ändra dina uppgifter och inställningar på ditt konto. För att ändra din epostadress måste du kontakta oss via epost, se punkt 8.1 för kontaktuppgifter.
8.7 Klagomål

Du är välkommen att kontakta personuppgiftsansvarige för att framföra synpunkter, kontaktuppgifterna finns i punkt 8.1. Du kan också inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
8.8 Användning av kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa webbplats efter besökarens önskemål och val. Tjänsten använder kakor för att kunna hålla reda på olika besökare.

Om du inte vill tillåta kakor så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. Du kan då sannolikt inte använda tjänsten på grund av dess konstuktion.
9 force majuere
  Parterna är båda befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av Avtalet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
10 sekretessåtagande
  Spring Solutions åtar sig att inte till tredje part, utan ditt samtycke, yppa eller röja information om din användning av Tjänsten under avtalstiden samt under en period om fem (5) år därefter i annat fall än om det krävs för (a) att efterkomma krav i lag eller förordning eller begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.
11 Ändringar i tjänsten
  Spring Solutions förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av Tjänsten eller Webbplatsen (eller någon del därav), med eller utan förvarning. Detta kan innebära att funktioner eller innehåll i Tjänsten eller på Webbplatsen som fanns vid registrering kan komma ändras eller försvinna.
12 begränsning av ansvar och skadeersättning
  Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls i "befintligt skick". Spring Solutions garanterar således inte att Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott, vara snabb, säker eller felfri. Spring Solutions kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada som orsakas av användning av Tjänsten eller Webbplatsen. Du är ensamt ansvarig för att din Internetuppkoppling fungerar.

Du åtar dig vidare att hålla Spring Solutions skadelöst för det fall tredje man ställer krav på ersättning på grund av Kampanjinnehåll som du lagt upp i Tjänsten eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med detta Avtal eller gällande lag.
13 lagval och tvist
  Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk domstol.
14 kontaktuppgifter
  Spring Solutions AB
Organisationsnummer 556523-4597
Kronobergsgatan 17
112 33 Stockholm

E-post: contact@signby.me