Användaravtal

Allmänna villkor för användning av tjänsten Signby.me

1 allmänt
1.1 Spring Solutions AB (organisationsnummer 556523-4597) ("Spring Solutions", "Vi") tillhandahåller ett webbaserat kampanjverktyg ("Tjänsten") via webbplatsen http://www.signby.me/ ("Webbplatsen").
1.2 Dessa allmänna villkor gäller mellan Spring Solutions och dig vid användning av Webbplatsen och Tjänsten ("Avtalet"). För att kunna använda Tjänsten måste du acceptera och godkänna Avtalet. Du måste vidare vara över 18 år eller inneha målsmans tillstånd för att kunna registrera dig som användare av Tjänsten.
1.3 Vid eventuell tvist, otydlighet eller avvikelse mellan språkversioner äger den svenska versionen företräde.
2 ändringar i avtalet
  Spring Solutions kan komma att ändra Avtalet från tid till annan. De ändrade villkoren för Avtalet kommer då att publiceras på Webbplatsen. Avtalet blir gällande för nya användare från och med det datum de ändrade villkoren publiceras på Webbplatsen. Om du redan registrerat dig som användare blir du bunden av de ändrade villkoren trettio (30) dagar efter det att Spring Solutions meddelat dig om de uppdaterade villkoren till den e-postadress som du uppgav vid registreringen av ditt användarkonto. För det fall du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp Avtalet (se punkt Uppsägning nedan) till utgången av ditt betalningsintervall.
3 tillgång till och användning av tjänsten
3.1 Allmänt

Genom Tjänsten ges du möjlighet att skapa och publicera olika kampanjer som individer ("Slutanvändare") kan delta i. För att få tillgång till Tjänsten krävs dock att du registrerar ett användarkonto samt abonnerar på Tjänsten.
3.2 Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsten krävs att du registrerar ett användarkonto på Webbplatsen. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid registrering av användarkontot är fullständiga, korrekta och uppdaterade.

Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och användarnamn hemligt och säkert. Du ansvarar för all användning på Tjänsten som sker under ditt användarnamn och lösenord.
3.3 Tillsvidareabonnemang och Betalningsintervall

Är du abonnemangskund framgår av Webbplatsen vilka abonnemangsformer för Tjänsten som Spring Solutions erbjuder, samt vilka betalningsintervall som du kan välja. Abonnemangen löper tillsvidare. Du kan när som helst byta abonnemangsform eller betalningsintervall. Uppsägningar och ändringar till billigare abonnemangsformer träder i kraft vid utgången av innevarande betalningsintervall. Ändringar till dyrare abonnemangsformer träder i kraft omedelbart.
3.4 Användning av Tjänsten

Du får bara använda Tjänsten för eget bruk. Du äger således inte rätt att sälja tjänsten vidare, eller använda Tjänsten till förmån för annan tredje part.

Vidare äger du inte rätt att publicera eller i övrigt röja Slutanvändares e-postmeddelande som skickas genom Tjänsten, information om Slutanvändares deltagande i en kampanj, eller uppgift om Slutanvändares namn eller e-postadress, utan Slutanvändarens samtycke. Du äger dock rätt att publicera citat ur Slutanvändares brev, under förutsättning att Slutanvändarens identitet inte röjs.

Spring Solutions förbehåller sig rätten att granska samtliga kampanjer som skapas genom Tjänsten samt neka publicering av en kampanj eller avlägsna en kampanj som bryter mot detta Avtal, tillämplig lag eller förordning.
4 pris och betalning
4.1 Priset för abonnemang på Tjänsten framgår av Webbplatsen. Vi har rätt att ändra priser på framtida abonnemang och betalningsintervall. Som berörd abonnent kommer du att underrättas via epost innan förändringen träder i kraft och ges minst två (2) veckors varsel beträffande sådan ändring. Du godkänner en sådan prisändring genom att fortsätta ditt abonnemang eller annars att använda Tjänsten sedan ändringen har trätt i kraft.
4.2 Betalning för valt abonnemang sker i samband med att du väljer att publicera en kampanj. Du samtycker därvid till att Spring Solutions debiterar dig abonnemangsavgiften för valt betalningsintervall.
5 Uppsägning
  Du har rätt att när som helst avsluta ditt abonnemang genom att logga in i Tjänsten och ändra dina kontoinställningar. Uppsägningen träder i kraft vid utgången av innevarande betalningsintervall. Du kan också kontakta Spring Solutions via e-post contact@signby.me. När du har avslutat ditt abonnemang kommer du inte längre ha tillgång till Tjänsten efter betalningintervallets utgång.
6 avstängning från tjänsten
  Spring Solutions har rätt att omedelbart stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott, eller välgrundad misstanke om brott mot Avtalet, lag eller förordning. Avstängning från Tjänsten kan då ske utan förvarning.
7 immateriella rättigheter och ansvar för uppgifter
7.1 Material skapat av Spring Solutions får inte publiceras på annat sätt än vad Spring Solutions har godkänt.
7.2 Du är ensamt ansvarig för material och text ("Kampanjinnehåll") som du skapar och lägger upp i Tjänsten. Du garanterar således att du innehar nödvändiga rättigheter till det Kampanjinnehåll du skapar och lägger upp i Tjänsten. Om du inte har skapat Kampanjinnehållet själv åligger det dig att se till att den som medverkat i och till uppkomsten av Kampanjinnehållet samtyckt till användningen av Kampanjinnehållet genom Tjänsten. Du garanterar därmed att Kampanjinnehållet exempelvis inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material.
7.3 Det är inte tillåtet att publicera kampanjer med stötande, oanständigt, vulgärt, hotfullt, pornografiskt material eller material av förtalskaraktär, som kan vara eller står i strid med lag eller gällande regelverk. Inte heller är det tillåtet att publicera Kampanjinnehåll som gör intrång i annans immaterialrätt eller annan liknande rättighet.
8 hantering av personuppgifter
8.1 Insamling av information vid registrering och användning av Tjänsten

Det är frivilligt att registrera ett användarkonto eller att använda Tjänsten. Genom att du registrerar ett användarkonto eller använder Tjänsten ger du ditt uttryckliga samtycke till att Spring Solutions behandlar eventuella personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen eller vid användning av Tjänsten för de i punkten Hur vi använder informationen vi samlar in nedan angivna ändamålen. Spring Solutions är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

När organisationer genomför kampanjer agerar Spring Solutions personuppgiftsbiträde och organisationen självt är personuppgiftsansvarig, detta framgår då på den aktuella kampanjens webbplats.
8.2 Hur vi använder informationen vi samlar in

Den information du lämnar i samband med registrering eller vid användning av Tjänsten, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till Tjänsten för att administrera kundförhållandet, för att se till att Tjänsten och Webbplatsen fungerar tillfredsställande och för att utveckla och förbättra vår Tjänst. Vidare kan vi komma att använda denna information för att kommunicera med dig angående vår Tjänst, samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för att administrera betalningar, tillhandahålla service och support, och för att informera om Spring Solutions tjänster. Den tredje parten är i sådana fall ett personuppgiftsbiträde i förhållande till Spring Solutions vid behandling av dina personuppgifter. Därutöver kan vi komma att lämna ut sammanställd anonymiserad användarstatistik över hur Tjänsten och Webbplatsen används till tredje parter.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.
8.3 Lagring av information

Vi sparar din information, inklusive dina personuppgifter, för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.
8.4 Rättigheter enligt personuppgiftslagen

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Återkallar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du dock inte använda Tjänsten. Du har emellertid rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss via e-post till contact@signby.me.

Du har vidare rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till adressen angiven under punkten kontaktuppgifter nedan. Slutligen har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.
9 force majuere
  Vi är båda befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av Avtalet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
10 sekretessåtagande
  Spring Solutions åtar sig att inte till tredje part, utan ditt samtycke, yppa eller röja information om din användning av Tjänsten under avtalstiden samt under en period om fem (5) år därefter i annat fall än om det krävs för (a) att efterkomma krav i lag eller förordning eller begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.
11 Ändringar i tjänsten
  Spring Solutions förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av Tjänsten eller Webbplatsen (eller någon del därav), med eller utan förvarning. Detta kan innebära att funktioner eller innehåll i Tjänsten eller på Webbplatsen som fanns vid registrering kan komma ändras eller försvinna.
12 begränsning av ansvar och skadeersättning
  Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls i "befintligt skick". Spring Solutions garanterar således inte att Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott, vara snabb, säker eller felfri. Spring Solutions kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada som orsakas av användning av Tjänsten eller Webbplatsen. Du är ensamt ansvarig för att din Internetuppkoppling fungerar.

Du åtar dig vidare att hålla Spring Solutions skadelöst för det fall tredje man ställer krav på ersättning på grund av Kampanjinnehåll som du lagt upp i Tjänsten eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med detta Avtal eller gällande lag.
13 lagval och tvist
  Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk domstol.
14 kontaktuppgifter
  Spring Solutions AB, 556523-4597
Kronobergsgatan 17
112 33 Stockholm
E-post: contact@signby.me