Öppet brev till Tommy Gardell, Ordförande, S

Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

2015-12-28

 

Hej Tommy!

 

Jag vill ha några personliga ord med dig utom det brev jag skickar till var och en i nämnden, enligt ett formulär vars innehåll jag utan tvekan kan skriva under på.

 

Vi hade ett kort samtal kring vattnet på väg mot Bästeträsk efter ett fullmäktigesammanträde i början på maj 2014. Kanske minns du mina frågor om bäckarna som leder vattnet mot Bästeträsk. Du var helt klar i din omsorg om Bästeträsk men vad vore Bästeträsk utan denna naturliga tillförsel? Det var min reflexion som jag lämnade osagd i hopp om att du skulle få tidsutrymme att komma på det själv.

 

För mig finns det tre argument som kommer på delad första plats, alla lika starka, självklara och sammanknutna till varandra: vattnet, arternas mångfald och naturen som hälso-, kunskaps- och glädjekälla för människor som behöver och kommer att behöva den stimulansen för att möta tidens och framtidens tuffa utmaningar. Jag har själv fått uppleva den förmånen under vandringar i Ojnare vid olika årstider. De här tre företeelserna kan inte existera utan varandra.

 

Jag har länge undrat över varför du och dina partivänner i Tekniska nämnden under många år har valt att främja Nordkalks planer mot Ojnareskogen? Ni måste ju ha haft rikligt med tillfällen att ta del av fakta från flera håll, inte minst från vetenskapen, företrädd av professorer och andra sakkunniga i hydrologi, botanik, geologi, ekologi, ekonomi, juridik med mera. Jag tänker bland annat på de föredrag som hölls i Riksdagshuset den 18 mars i år och som lades ut (och troligen ännu finns kvar) på Facebook.

 

Du har ju ett gott och klart intellekt och jag har förstått att du använder det, men varför inte i just det här fallet? Är det den så kallade partipiskan som hindrar dig? Jag gissar att det har med jobben att göra, jobben som jag inte tog med i min uppräkning här av tre goda ting. Jag tänkte också “men jobben då?” under några sekunder när jag fick veta om Nordkalks planer för tio år sedan och oroades för naturen. Men strax kom en mot-tanke: jobb på norra Gotland ja, men inte vilka jobb som helst! Jobb som medför ödeläggelse av världsunik natur handlar det om här. Det finns möjligheter för dem som kan, vill och vågar skapa andra jobb, något som kunde ha förberetts under dessa år.

 

Kan det äntligen vara dags att strunta i alla partipiskor och annat som hindrar oss att tänka och handla efter bästa förmåga? Och att se och bejaka möjligheter!

 

Hälsar vänligen,

 

Elsabritt

 

 

Hej Tommy, förtroendevald i Tekniska Nämnden!

Som du vet råder vattenbrist på Gotland och det är Tekniska nämndens uppdrag att hushålla med denna gemensamma naturresurs, tillika vårt viktigaste livsmedel.

Enligt EUs vattendirektiv från år 2000 ska samtliga kommunala dricksvattentäkter, inklusive reservvattentäkter, ha ändamålsenliga vattenskyddsområden senast utgången av år 2015. Det är anmärkningsvärt att Bästeträsk saknar ett sådant skydd, trots att direktivet gällt i 15 år, särskilt nu när Bästeträsk är i drift sedan juli 2015. Trots att Region Gotland investerat mer än 50 miljoner kronor i infrastruktur för vattentäkten Bästeträsk saknas idag ett ändamålsenligt vattenskyddsområde. Fortfarande finns möjligheten att skydda Bästeträsk, men det är bråttom!

Tekniska nämnden har hänskjutit beslutet att gå vidare med färdigställandet av Bästeträsk vattenskyddsområde med hänvisning till att Region Gotland riskerar stora skadeståndsbelopp till Nordkalk, om vattnet skyddas. Argumenten för detta skadeståndsanspråk ifrågasätts av flertalet oberoende jurister. Nordkalk har nämligen inget lagakraftvunnet tillstånd för brytning och därmed ingen pågående markanvändning. Dricksvatten är en allmän tillgång, och att skydda det ur ett långsiktigt perspektiv, är Tekniska Nämnden uppdrag.

Enligt de riktlinjer som Sveriges kommuner har att följa vid upprättandet av vattenskyddsområden, är bergtäkt, av naturliga skäl, inte tillåtet i den primära skyddszonen. En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau Träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i sjöns tillrinningsområde. Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Nu är det upp till bevis!

Du som förtroendevald i Tekniska Nämnden har i uppdrag att se till att samtliga kommunala dricksvattentäkter har ett relevant skydd mot yttre påverkan.

Hur agerar du för att skydda Bästeträsk, en av Gotlands i särklass viktigaste dricksvattentäkter?

Elsabritt Calamnius
Stenkyrka

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 2 av 37 i denna kampanj