Öppet brev till Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP

Bäste Träsk

2015-12-24

Enligt de riktlinjer som Sveriges kommuner har att följa vid upprättandet av vattenskyddsområden, är bergtäkt, av naturliga skäl, inte tillåtet i den primära skyddszonen. En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau Träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i sjöns tillrinningsområde. Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Nu är det upp till bevis!

Du som förtroendevald i Tekniska Nämnden har i uppdrag att se till att samtliga kommunala dricksvattentäkter har ett relevant skydd mot yttre påverkan.

Hur agerar du för att skydda Bästeträsk, en av Gotlands i särklass viktigaste dricksvattentäkter?

Patrik Sten
Visby

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 1 av 37 i denna kampanj