Öppet brev till Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD

Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt!

2016-03-08


Lund och Runmarö den 8 mars 2016

Bäste Klas Heikensten,

En viktig fråga

Vi är idag många som motsätter sig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Vi väntar oss att Du är öppen för att lyssna till den omfattande kritik som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Placeringen av ett Nobelcenter på Blasieholmen är i planen inte anpassad till omgivningen. Dess utformning kommer att förstärka den negativa inverkan på stadsbilden ett stort hus i det läget oundvikligen har. Även kulturhistoriska värden står på spel. Jag förstår att en central placering kan ses som ett värde, men det kan inte uppväga alla tunga argument mot en placering av huset just på Blasieholmen.

Verksamheten i Nobels namn handlar för Sveriges del om att belöna och befrämja grundforskning. Ett Nobelcenter bör därför om möjligt förläggas i anslutning till forskande och undervisande institutioner. Sådana platser skulle kunna vara i vetenskapsstaden i Hagastaden med tydlig koppling till vetenskap och forskning vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH, liksom i Frescati.

Min förhoppning är att Du och Dina kolleger omedelbart inleder en omprövning av ärendet, sätter Stockholms skönhet högt och lyssnar på folkopinionen.

Med vänliga hälsningar,

Bertil Egerö

Ass.prof. emer. Lunds universitet

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 10 av 76 i denna kampanj