Öppet brev till Anne Fowler, Ersättare, V

Skydda vårt dricksvatten!

2016-01-07

Hej Anne,

Jag skriver till dig då du är förtroendevald i Tekniska Nämnden på Gotland. Det är Tekniska Nämndens ansvar att se till att vårt gemensamma dricksvatten har ett fullgott skydd, sett ur ett flergenerationsperspektiv och jag hoppas att du håller med mig i detta.

Som du vet råder vattenbrist på Gotland stora delar av året och det är Tekniska nämndens uppdrag att hushålla med denna gemensamma naturresurs, tillika vårt viktigaste livsmedel.

Enligt de riktlinjer som Sveriges kommuner har att följa vid upprättandet av vattenskyddsområden, är bergtäkt, av naturliga skäl, inte tillåtet i den primära skyddszonen. En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau Träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i sjöns tillrinningsområde. Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Tekniska nämnden har hänskjutit beslutet att gå vidare med färdigställandet av Bästeträsk vattenskyddsområde med hänvisning till att Region Gotland riskerar stora skadeståndsbelopp till Nordkalk, om vattnet skyddas. Argumenten för detta skadeståndsanspråk ifrågasätts av flertalet oberoende jurister. Nordkalk har nämligen inget lagakraftvunnet tillstånd för brytning och därmed ingen pågående markanvändning. Dricksvatten är en allmän tillgång, och att skydda det ur ett långsiktigt perspektiv, är Tekniska Nämndens uppdrag.

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Jag vet att ditt parti socialdemokraterna är kluvna i denna fråga och jag ber dig att försöka tala med dina regeringskamrater om det löfte (som även s) har gett tidigare när det gäller just att sätta öns vattenförsörjning framför kalkbrytning här. Nu är det upp till bevis!

Hur nämnden agerar nu vad gäller att skydda eller inte skydda Bästeträsk som nuvarande och framtida vattentäkt avgörs av er i majoriteten. För att kunna satsa på hållbara jobb på norra Gotland behöver vi behålla Bästeträsks känsliga vatten oförstört!

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig vilja prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Snälla hjälp oss få socialdemokraterna att kliva fram i denna viktiga framtidsfråga - skydda Bästeträsks drickvatten i ett vattenskyddsområde!

Sofia Bothorp
Lärbro/Karlskrona

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 19 av 37 i denna kampanj