Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Vår kära trollskog

2021-04-30

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Det svenska skogsbruket måste reformeras i grunden, då det utgör ett hot mot klimatet och den biologiska mångfalden. 

Jag stöder Greenpeace krav på ett nytt ägardirektiv för Sveaskog:

  1. Avskaffa utdelningskravet 

  2. Ändra grundpremisserna i ägardirektivet så att utgångspunkten är bevarande och icke-exploaterande, kalhyggesfria användningar av skogen

  3. Låt bevarandet av fungerande ekosystem samt miljömålen särskilt levande skogar, skyddad mark, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag vara ramvillkor för verksamheten.

  4. Sveaskogs verksamhet måste bli urfolksinriktad och respektera samebyarnas rätt att bedriva renskötsel. All kalhyggesavverkning av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi måste upphöra. 

Jag vill även påpeka i relation till 9.11.7 att naturvårdande skötsel bör öka i all produktionsskog så att en olycklig uppdelning i reservat där arter och människor är välkomna och produktionsskogar där tillväxt sätts före andra mål undviks.

 

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

210430 Skogsutredningen         Stoppa skövlingen av den vilda urskogen

Vi bor bara 500 meter från en orörd blandskog kallad ’Trollskogen’. Dit har barnen gått för att se hur spännande den är och för att leka. Det rinner ett mindre vattendrag i dalsänkan och på det steniga berget växer de högsta tallar, granar och lövträd vi sett.

Konstigt nog står det mesta kvar efter alla hårda stormar som passerat. Mossbevuxna trädstammar ligger på marken. Den låga undervegetationen saknas bitvis. Det kan vara nästan vindstilla i ’Trollskogen’ medan det blåser hårt över åker och äng.

Genom skogen går det gångstigar här och var. Väldigt många går eller springer här inne i skogen. Den är en rekreationsplats för många friluftsälskande stora o små.

För ett år sedan kom markägaren med förslag att ta ner skogen och sälja den. Det blev en massiv protest och ännu står de väldiga spännande ’jättarna’ kvar.

Vi vädjar varmt för att skogen ska vara orörd för all framtid. Vi behöver den för vårt välbefinnande. Pengar är inte hela värdet i livet. Naturen sköter sig själv för det mesta och levererar syre, blommor för livsviktiga insekter och mångfald av ovanliga växter samt stora och små djur. Som en levande uppslagsbok. En sångstrof: ”Bara den som lever nära marken kan se Guds under där!”

Var förnuftig och varsam med vår livsnödvändiga natur! Den är viktigare än pengar!

Bertil Jonsson med familj
___

Bertil Jonsson
Järna

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 79 av 112 i denna kampanj