Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stockholms skärgård

2018-05-31

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Det är på intet sätt acceptabelt att delar av skärgården blir en byggarbetsplats under flera år, vilket skulle bli fallet med aktuell plan. Horsstensleden är ett oerhört stort och kostsamt infrastrukturprojekt. Projektet beräknas finansieras med gemensamma skattemedel och innebär att andra angelägna infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är för det första motståndare till att det byggs naturförstörande farleder i vår sköna skärgård och till yttermera visso motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga sådan, dvs Horsstensleden. 

Det politiska arbetet borde tveklöst istället fokuseras på att finna en lösning för att flytta Stockholms huvudhamn utanför den inre skärgården.

Jag hoppast att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor av våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell.   

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Anna Missios
Nacka

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 870 av 953 i denna kampanj