Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Sperlingens Backe mm

2017-05-24

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Till folkets tjänare å Stadsbyggnadskontoret!

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritik som redan framkommit från såväl allmänheten som viktiga remissinstanser och för den vidare till ansvariga politiker.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 7-10 år enligt fastighetsägaren, vilket naturligtvis skulle få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

De, av många, uppskattade restauranger, butiker och andra mindre publika företag som huserar i kvarteret riskerar att för alltid försvinna under omvandlingsprocessen.

Varje dag passerar tiotusentals bussar, bilar, cyklar och gångtrafikanter Stureplan. Trafik- och promenadflödet i hela Stockholm riskerar att påverkas negativt om rivningsplanerna för Sturekvarteret blir verklighet. Under lång tid skulle den puls och intensitet som idag utmärker Stureplan gå förlorad och därigenom riskeras platsens roll som central destination i Stockholm. I detaljplaneförslaget saknas det en ordentlig redogörelse för hur trafik- och promenadflödet i Sturekvarteret och Stockholm skulle hanteras under rivnings- och ombyggnationstiden.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är liten, särskillt om man jämför med de olägenheter som projektet skulle orsaka under sin mycket utdragna byggtid. Stora kulturmiljövärden stårdessutom på spel när omfattande rivningar av äldre byggnader föreslås. Vidare riskerar Stockholms siluett att påverkas negativt med högre hus i kvarteret.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Sturekvarteret återuppbyggs efter att det rivits. I det fall att fastighetsägarens ekonomiska situation plötsligt förändras riskerar Sturekvarteret att förbli en rivningsplats under många år eftersom att ingen annan kommer vilja finansiera återuppbyggnaden.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Michael Berglöf
Sigtuna

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 29 av 572 i denna kampanj