Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Remissvar gällande Horstensleden

2017-10-24

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Skärgårdsöarna utgör också en del av vår försvarslinje. Sprängningarna kommer att göra det möjligt att anlöpa Stockholm med större över- och undervattensfartyg och därmed minska vår försvarsförmåga.

Den kanske mest unika öarna i området är Stora Alskär. Det är en av ett fåtal öar i Stockholms skärgård som har generösa sanddyner och sandstränder och kanske den enda av dessa öar som är obebyggd. Kombinationen av de unika sanddynerna, blomsterprakten och den obrutna horisonten norrut är unik. Trots att ön inte är den mest lättillgängliga lägger varje dag sommartid flera dussin båtar till vid ön. Den säregna miljön gör att en alledeles speciell stämninig sprids bland besökarna. Man vårdar, uppskattar och hjälper varandra. På Stora Alskär hittar man aldrig skräp. Badmöjligheterna är optimala även för små barn. Horsstensleden skulle antingen pga anläggningsarbeten eller sjötrafik kunna äventyra Stora Alskärs unika miljö och sandområden. Det vore inget annat än en katastrof. Även om det mot förmodan inte blev någon påverkan på själva skäret så skulle den obrutna horisonten hela tiden störas av förbipasserande jättefartyg. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton, vilket motsvarar vikten av ungefär lika många personbilar. Dessa massor ska fraktas bort från området där Horsstensleden ska byggas och därefter dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas.

De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena kommer att ta åratal att genomföra. Eftersom att arbetet förläggs utanför turistsäsongen men före och efter att isen lägger sig kommer den totala projekttiden att spridas ut och ta flera år. Det är inte acceptabelt att delar av skärgården blir en byggarbetsplats under flera år. 

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Fredrik Arinell
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 23 av 953 i denna kampanj