Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Remissvar

2017-10-24

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton, vilket motsvarar vikten av ungefär lika många personbilar. Dessa massor ska fraktas bort från området där Horsstensleden ska byggas och därefter dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas.

En levande skärgård bör värnas. Deta förslag går stick i stäv mot att möjliggöra och utveclla/förbättra Stockholms skärgård som en hållbar boende- och turistmiljö . Det är en naturlig utveckling att Stockholm och huvudstaden växer och förändras till yta, innevåbarantal och som tutistmål. Följaktligen blir avståndet till centrala delar och city längre och Stockholm blir trängre.  Det är därför en  befängd idé att spränga sönder skärgården för att pressa in kryssningsfartyg i stadskärnan. Något som kommer samtliga berörda till godo är att investera i och satsa på snabba tåg och för detta ändamål lokala sådana. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Gunilla Larsdotter
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 25 av 953 i denna kampanj