Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

Kommande projekt rörande Stureplan

2017-07-11

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404 

 

Hej,

Jag motsätter mig förslaget till ny detaljplan för Sturekvarteret (kv. Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

I förslaget till ny detaljplan för kv. Sperlingens Backe föreslås stora och onödiga rivningar i Stureplanskvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Sturekvarteret är en central knutpunkt för Stockholm. Rivningen och ombyggnationen av kvarteret förväntas pågå under 6-10 år, vilket naturligtvis kommer att få omfattande negativa konsekvenser för all verksamhet i kvarteret. Med hänsyn till kvarterets betydelse för Stockholm är den långa projekttiden inte acceptabel.

Förslaget saknar proportion mellan orsak och verkan. Skillnaden mot nuvarande möjliga kvaliteter och verksamheter jämfört med framtida är minimal, särskilt om man jämför med alla de olägenheter som projektet orsakar under sin mycket utdragna byggtid. Stora värden står på spel när flera kulturhistoriska viktiga byggnader föreslås rivas. Rivningarna är för omfattande.

Nuvarande planer skulle innebära att flertalet affärsverksamheter med därtill hörande arbetstillfällen behöver hållas stängda under en påtagligt lång tid. Att bemöta denna kritik med att det i stället skapas nya arbetstillfällen inom byggbranschen(!!!) är direkt stötande. Sådana byggarbetstillfällen är endast temporära och det råder knappast brist på jobb inom byggbranschen. Däremot är det brist på arbetskraft inom den sektorn så som byggboomen i Sverige och Stockholm ser ut för tillfället. Alltså inget hållbart argument från stadens ledande politiker.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Maria Ramstedt
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 476 av 572 i denna kampanj