Öppet brev till Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Venstreparti

Klimavennlig lokalpolitikk?

2015-08-28

Hei, Sosialistisk Venstreparti

Jeg bor i Oslo.

Jeg skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er det som avgjør hvem jeg skal stemme på, og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Klimaendringene er her allerede. Hvilke planer har dere for å tilpasse kommunen til mer ekstremvær?

Norge har et akutt behov for en omstilling fra oljeavhengigheten og over mot fornybare klimajobber. Nesten alle norske kommuner har oljerelaterte arbeidsplasser som nå er truet. Har dere en plan for omstilling og etablering av nye grønne arbeidsplasser som reduserer klimagassutslippene i kommunen?

2015 bør bli historiens viktigste klimaår. Hvor høyt prioriterer dere klimaspørsmålet i partiprogrammet? Har dere en plan for reduksjon av klimagassutslipp i kommunen, og vil dere bruke arealplanlegging for å oppnå dette?

Kjøtt har høyere klimagassutslipp enn plantekost, og nordmenns kjøttforbruk har økt kraftig de siste årene. Dette er en undervurdert del av klimapolitikken. Har dere planer for mer økologisk jordbruk og redusert kjøttforbruk, og hvordan vil dere oppnå dette?

Oljefondet trakk seg i vår ut av sine kull-investeringer etter inspirasjon fra blant annet Eid kommune. Vil dere jobbe for at kommunen vår også setter pengene sine i fossilfrie fond?

Transport er et viktig lokalt virkemiddel for å bøte på klimaproblemene. Har partiet en plan for miljøvennlig mobilitet med gang-, sykkel, og kollektivtilbud? Støtter dere samkjøring? Mener dere nye motorveiprosjekter er nødvendige for å løse lokale transportproblemer, og i tilfelle hvilke? Vil dere stoppe slike veiplaner?

Eiendomssektoren sluker enorme energimengder, men blir ofte glemt i politiske festtaler. Hvordan vil dere fase ut fossil energi og redusere energibruken i eksisterende bygg? Hvordan skal kommunale bygg gå foran, og skal innbyggere få hjelp til energitiltak i egne bygg? Vil dere innføre støtteordninger for solceller, slik som Oslo har??

Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min stemme i valget, og ser fram til gode svar på mine spørsmål.

Hilsen

Maria Bock

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 10 of 10 in this campaign