Öppet brev till Michael Arthursson, Partisekreterare, Centerpartiet

klimatet

2022-04-30

Hej Michael!

 

Inför riksdagsvalet i september är det mycket viktigt att klimat och miljö finns högt uppe på ert partis

åtgärdslistor. Enligt forskare har klimatåtgärder mindre möjlighet att lyckas om temperaturen stiger

mer än 1,5 grader eftersom det leder till att skador förvärras. Enligt beräkningar lever mellan 3,3 och

3,66 miljarder människor i mycket sårbara områden. Sverige som hör till de rikare länderna i världen

och som orsakat stora koldioxidutsläpp måste agera nu.

 

Utsläppen måste minska nu och inte i framtiden. I detta sammanhang spelar skogspolitiken en mycket viktig roll.

Skogens ekosystem är viktiga för luft, vatten och klimat. Det är ett samspel mellan träd,mossor, insekter, fåglar och mängder 

av svampar som brukar sammanfattas under begreppet biologisk mångfald. Svenskt skogsbruk bedrivs huvudsakligen genom

kalhuggning. Därefter återplanteras skog med träd av samma art och ålder. Det tar lång tid innande nyplanterade träden tar 

upp lika mycket koldioxid som de avverkade och även kalhygget läcker koldioxid. Blandskogar har bätttre motståndskraft 

mot bränder,och angrepp från skadeinsekter och rötsvampar än de monokulturer som planteras efter kalhuggningen.

Skogen har också stor betydelse för vår hälsa, friluftsliv och turism. Vi behöver en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens 

alla värden.

 

För att klara både klimatmålet och hotet mot den biologiska mångfalden krävs ett kraftfullt agerande av ansvarsfulla

politiker. Det finns inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Jag hoppas du återkommer och talar om hur

ditt parti tänker agera i de här frågorna.

 

Vänliga hälsningar

Karin Johansson

Sollefteå

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 141 av 192 i denna kampanj