Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2017-12-27

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton, vilket motsvarar vikten av ungefär lika många personbilar. Dessa massor ska fraktas bort från området där Horsstensleden ska byggas och därefter dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas.

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Det är av yttersta vikt att bevara vär världsunika natur som vi har i Stockholms skärgård, det kommer ge ödesdigra konsekvsener på vår natur och dess djur- och fiskliv. Om inte detta stoppas kommer livsviktiga miljöer för fisk och djur försvinna och kan ge upphov till en stor nergång i populationerna. Vi kommer förstöra miljöer där fisk kan reproducera sig och det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser som ökad övergödning. Övergödningen är mycke kopplat till att vi har ett för svagt rovfiskbestånd, dessa arter bidrar till att fördelningen av växt- och djurplankton är hållbart fördelade. Om dessa arters naturliga reproduktionsområden försörs kan vi vänta oss en skärgård som b.la. är fylld av alger under sommarhalvåren.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Alexander Fellbom
Täby

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 347 av 953 i denna kampanj