Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Följ Paris avtalet och Sveriges klimatmål - stoppa Preemraff

2020-08-24

Hej Hanna. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Sverige har som mål att nå netto noll utsläpp vid 2050, om det ska bli möjligt måste ansvaret för utsläppsminskningar förflyttas från privata individer till att innefatta även företag och myndigheter. Idag läggs allt förmycket ansvar på den enskilda individen och jag förväntar mig att både stora företag och regeringen hålls ansvariga för att bidra till klimatomställningen. 

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Det känns oärligt mot såväl Sveriges befolkning som människor runt hela jorden. Sverige har som rik nation ett ansvar att gå före i klimatomställningarna för att ge fattigare nationer en ärlig chans att hinna ställa om (står i Paris avtalet). Om ett parti väljer Preem över de egna klimatmålen är det som att säga att både den egna befolkningens välfräd men även människor runt hela världen inte spelar någon roll. Företags vinst intressen kan och får inte väga tyngre än mänsklighetens kolektiva chanser för en värdig framtid på denna planet. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom en fortsatt satsning på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt ökar det vårt beroende av importerad olja och gör samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. 

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Alice Gimbro Frisk
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1347 av 1619 i denna kampanj