Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Avslå Preemraff - för framtida generationer och Sveriges trovärdighet

2020-06-03

Hej Anders,

Mitt namn är Alice, jag är 17 år och går på gymnasiet. Klimatfrågan är något som jag brunnit för så länge jag kan minnas, men ju längre tiden går desto starkare har mitt engagemang blivit. Till dig som politiker vill jag vädja att du och dina medarbetare börjar ta ert ansvar. Jag vill inte behöva spendera alla mina lediga timmar på att planera olika sorters aktioner, åka på demonstrationer och skriva brev till politiker. Jag skulle mycket helldre umgås med mina vänner, familj eller utöva en hobby. Dock känner inte jag att detta är möjligt i nuläget. Regeringens oförmåga att agera och ta de beslut som krävs för att säkra min och kommande generationers framtid har gjort att jag känner mig tvungen att ta mer och mer personligt ansvar. Tillsammans med andra ungdomar försöker jag uppmärksamma och undervisa om det stadiet vi lever i just nu. Ekologisk kris, klimat kollaps och växande orättvisa runt om i världen. 

Just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Ni i regeringen har nu möjligheten att visa för oss ungdomar att ni tar denna frågan på alvar. Som ytterest ansvariga för klimatmålen förväntar jag mig att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå våra beslutade klimatmål. Sverige har dessutom en utalad ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland. I överenstämmelse med detta är det därför enbart rimligt att neka Preems ansökan. 

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål och våra egna klimatmål. Att tillåta utbyggnaden av Preemraff skulle därför vara att gå emot den egna klimat lagstiftingen, och ignorera välfärden och hälsan av kommande generationer. Eftersom detta ärendet är så pass stort kan dess utfall komma att bli vägledande i framtida beslut. Gednom att ge godkänande öppnar det för tillåtelse av ytterligare överträdelser av klimatlagen och Parisavtalet. Om man däremot avslår preems ansökan visar det på seriositet gällande Sveriges ansvar gentemot Parisavtalet, och bäddar för en starkare och mer slagkraftig klimatlagstiftning.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

För framtida generationers skull och Sveriges internationella trovärdighet gällande klimatfrågan, hoppas jag du och dina kollegor beslutar att Preem inte får tillåtelse att bygga ut sitt rafinaderi. 

Alice Gimbro Frisk
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 146 av 1619 i denna kampanj