Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404

2017-07-11

 

Hej,

Jag är bestört över de planer som finns på att riva stora delar av kv. Sperlingens Backe och jag motsätter mig därför förslaget till ny detaljplan för detta det s.k. Sturekvarteret och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritik som redan framkommit från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser.

I förslaget till ny detaljplan för kv. Sperlingens Backe föreslås stora och onödiga rivningar i Stureplanskvarteret. 50 000 kvm föreslås rivas och det anges inte någon motivering till varför alla dessa rivningar behövs. Det har inte heller gjorts någon officiell utredning för att ta reda på om det finns alternativa sätt att åstadkomma alla de förbättringar av kvarteret som föreslås utan massrivningar. De förslagna förbättringarna tycks till stor del grundade på fastighetsägarens önskemål om maximering av hyresintäkterna från fastigheterna i kvarteret. Stadsbyggnadskontoret borde inte ensidigt beakta fastighetägarens önskemål om ökad vinst utan istället fokusera på vikten av att bevara Stockholms mest frekventerade och uppskattade centrum.

Med vetskap om den vandalisering av Stockholm city som skedde i samband med saneringen av nedre Norrmalm, där stadens egentliga centrum försvann, borde största försiktighet råda när planer på liknande drastiska rivningar ånyo är aktuella. Äldre bebyggelse är en del av vårt gemensamma kulturarv och måste skyddas från oöverlagda projekt - när de äldre husen en gång rivits går de aldrig att få tillbaka.

Om kvarteret ändå behöver rustas upp har Arkitektbyrån Koncept Stockholm visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Mot bakgrund av detta bör Stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till ny detaljplan där endast parkeringshuset tillåts rivas.

Tacksam om ni skriftligen bekräftar att ni mottagit mina synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Per Ahlander
Stockholm

Stoppa Stureplanerna!

Detta är brev 478 av 572 i denna kampanj