Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och sammankallande för riksdagens pensionsgrupp

Stoppa kränkande och miljöförstörande pensionsinvesteringar nu!

2022-05-22

Hej Ardalan,

Det är val i år. Men jag har fått nog nu. Samtidigt som jag cyklar till jobbet i ur och skur för klimatets skull och ser över mitt eget klimatavtryck investerar AP-fonderna miljardbelopp i företag som bidrar till skövling av regnskog, stora klimatbovar och verksamheter som bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Fossilbolag som driver på krig och konflikt samt skurkföretag såsom Chevron, som genom medvetna utsläpp i Ecuador bidragit till “Amazonas Tjernobyl” med dumpning av farligt avfall som lett till omfattande sjukdom, dödsfall och miljöförstöring.

Världens största exportör av klimatskadligt kött, det brasilianska bolaget JBS, som inte bara gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och så kallad boskapstvätt, utan också kränkningar av urfolks rättigheter.

Gruvbolag såsom fallet Latinamerikas största kolgruva Cerrejón i Colombia som har anmälts för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring.

Svenska oljebolaget Lundin Energy som nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Vi kan inte kompromissa bort mänskliga rättigheter och miljön! Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera.  Det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara en förutsättning för alla våra investeringar.

AP-fondernas så kallade “Etikråd” har misslyckats! Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd för AP-fonderna. Dagens interna Etikråd har inte lyckats förhindra problematiska och kränkande investeringar. Ett oberoende råd bör inrättas som ska bistå vid granskning av investeringar och utvärdering av måluppfyllelse, där från civilsamhället, finanssektorn och den akademiska världen bör ingå.

Anna Sofia Edsjö
Stockholm

Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

Detta är brev 5 av 14 i denna kampanj