Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Stoppa den planerade utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

2019-06-28

Detta stämmer till eftertanke;

”Ytterst är det en fråga om att visa att ekonomi och natur hänger ihop. En frisk natur är detsamma som en frisk ekonomi. Om vi inte går den här vägen, det vill säga accepterar marknadsekonomin som bas men går in och styr den i en miljövänlig riktning, hamnar vi om ca 15-20 år i en situation där belastningen och problemen globalt sett blir så allvarliga att stenhårda restriktioner är det enda möjliga. Vi hamnar i ett slags planhushållning.”

ett citat från boken (sid 65) ”Till Låns” utgiven 1991, boken är ett inlägg i debatten inför FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Den viktigaste konferens dittills som världen stått inför. Den är skriven av Berit Härd, Anders Wijkman, Arne Jernelöv och Lennart Daléus.

Skrivet för snart 30 år sedan!

Hej Tomas, jag vill göra dig uppmärksam på att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige.

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken. I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp. Jag försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att stora företag och regeringen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att ställa om.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Staffan Forssberg
LULEÅ

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 88 av 1619 i denna kampanj