Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Paus i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar

2017-03-15

Till: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik!

Jag skriver detta mejl till dig med anledning av att Skogsstyrelsens generaldirektör nyligen tillkännagivit att myndigheten han representerar nu tar paus i inventeringarna av nyckelbiotoper i en mycket stor del av Sveriges skogar.

Detta sker vid en tidpunkt i historien där bristen på skogar med höga naturvärden aldrig har varit större. En samlad naturvårdsforskning visar att det redan nu finns för tok för lite skyddsvärd skog kvar i vårt land för att alla arter ska kunna finnas kvar i livskraftiga bestånd på lång sikt, något som riksdag och regering i nationella och internationella avtal förbundit sig till. Behovet av att kartlägga och skydda de sista gammelskogarna där många sällsynta och hotade arter har sina hem är med andra ord viktigare än någonsin.

Att då göra tvärtom är inte bara ett svek mot miljörörelsen och livet i skogen. Det gör det också ännu svårare att nå miljömålet Levande skogar.

Vi är många som nu med sorg och oro mottagit beskedet om en paus av nyckelbiotopsinventeringarna. Det enda rimliga i detta läge borde då vara att samtidigt stoppa alla avverkningar i berörda områden fram till dess att en bättre modell för inventering arbetats fram som ersättning för den tidigare. I annat fall tycket jag att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist bör entledigas från sin tjänst.

Med vänlig hälsning

Robert Svensson
Söderköping

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 344 av 393 i denna kampanj