Öppet brev till Gunvor G Ericsson, Statssekreterare åt Åsa Romson, MP

Ojnareskogen

2015-08-30

Hej Gunvor G. Ericsson

Det är djupt oroande att konstatera att kampen mellan kortsiktiga särintressen i form av exploaterande industriföretag och det långsiktiga allmänintresset fortfarande är lika intensiv som den var för snart 25 år sedan. Det var då vi arbetade med Agenda 21 och regeringen Persson utfäste att de stora miljöproblemen skulle vara lösta eller på väg att lösas inom just 25 år. Jag har jobbat med natur- och miljövårdsfrågor såväl ideellt som professionellt i tre decennier nu och noga följt utvecklingen. Jag var optimistisk när vi arbetade med Agenda 21. Jag träffade dåvarande miljöminister Kjell Larsson som gav ett seriöst intryck av att man nu menade allvar med att arbeta för en uthållig samhällsutveckling. Men sedan hände något på vägen - man halkade tillbaka i de gamla hjulspåren och återföll i det gamla tillväxtmantrat. Varje generation ska exploatera sig ur sina problem och konsumera framtida generationers handlingsutrymme. Tjugofem års kalkbrytning och sedan...?

Jag instämmer till fullo i nedanstående argument för långsiktigt skydd av Bästesträsk och Ojnareskogen.  

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Leif Lithander Mölndal

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 273 av 280 i denna kampanj