Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

Glöm inte natur, djur och klimat

2022-07-05

Glöm inte natur, djur och klimat

2022-07-05
 

 

Hej Magdalena, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om natur, djur och klimat  finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald, förbättra lidandet för lantbrukets djur och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi svenskar borde äta mindre kött (ur klimatsynpunkt), ge mndre stöd till animalieproduktion och motsvarande mer stör till växtbaserad produktion.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Susanne Knoph
Västerås

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 154 av 194 i denna kampanj