Öppet brev till Ulrika Carlsson (C)

Framtiden!

2020-11-28

För mig är det mycket viktigt att Sverige verkligen ger ett tillräckligt skydd för alla delar av vår natur och att vi tar bättre hand om den natur som vi redan skyddar idag. Jag vill att Sverige ska ta ledarskap i världen när det gäller att skydda natur och biologisk mångfald.

Jag vill att Sverige ska vara i fronten i världen när det gäller att skydda naturen. Idag ser det dessvärre inte ut så. Enligt den globala rankingen Environmental Performance Index 2014, ligger Sverige långt ner på listan när det kommer till naturskydd och biologisk mångfald. Sverige listar först på plats 89 av 177 på temat biodiversitet och livsmiljöer. 

Jag vill att vi ska lämna över en rik miljö till kommande generationer. Utan tillräckligt skydd riskerar många naturtyper och arter försvinna. Det är upprörande att Naturvårdverket i sin sista utvärdering 2014 säger att vi bara kommer nå två av 16 miljömål till 2020. 

Jag känner mig oroad för att den biologiska mångfalden i Sverige minskar. Arter hotas, natur och ekosystem förstörs. Cirka fem procent av våra djur och växter är så starkt hotade att de riskerar att dö ut enligt Naturvårdsverket. Skyddet behöver öka och kvalitén på skydden bli bättre. 

Skogen är viktig för mig. Men idag har vi endast några få procent naturskog kvar, och urskogen är i princip borta. Det oroar mig. Kommer ni arbeta för att 20 % av den produktiva skogen får bra skydd till 2020? Jag vill se en ny skogslag som utgår från vad skogens ekosystem tål, istället för att tillåta produktionen gå före miljön. Och inte tillåter avverkning av skyddsvärda skogar. Kommer du arbeta för detta? 

Våra hav mår inte bra, skyddas inte tillräckligt och många fiskarter hotas av överfiske. Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats. Vad har ni för åtgärder planerade för att rädda haven och nå uppsatta skyddsmål? Kommer du /ditt parti arbeta för att även skyddet av havsmiljöerna på sikt ska öka till 20% och ta initiativ till en strategi så att det målet nås? 

Älvarna måste skyddas bättre tycker jag. Det finns uppskattningsvis 7 000 vattenkraftverk och dammar i Sverige som hindrar att fisk and andra vattenlevande djur inte kan ta sig fram i vattnet. 80 procent av Sveriges vattendrag är utbyggda för att producera vattenkraft. Är du /ditt parti för ett ökat skydd av våra älvar och vattendrag? Vill ni att fler orörda älvar ska byggas ut?

Våtmarker är viktiga för biologisk mångfald och kan spela en avgörande roll för att rena vattnet och minska övergödningen av sjöar och hav - och minska översvämningar. Just nu minskar våra våtmarker i snabb takt. Är du /ditt parti för ett ökat och bättre skydd och återställande av våtmarker fördelade över hela landet?

Fjällen är viktiga för mig – och jag tycker det är oacceptabelt att gruvnäringen från alla länder kan få leta efter fyndigheter i skyddade områden med värdefull natur, vilket medför hög risk för fjällens känsliga ekosystem. Det ska självklart inte vara tillåtet att bryta efter mineraler i skyddade områden. Anser du/ditt parti att det ska vara tillåtet att prospektera och bryta mineraler i naturreservat och nationalparker?

Jag vill ha kvar våra fantastiska ängs-och hagmarker. Det är inte okej att majoriteten av våra ängar och hagar har försvunnit de senaste hundra åren på grund av förändringar i jordbruket. Enligt Jordbruksverket har 18 procent av värdefulla ängs- och betesmarker försvunnit bara på tio år. Det här går ut över fågelliv och våra viktiga pollinatörer som vilda bin och humlor som minskar i antal. Hur kommer ni arbeta för att behålla och öka arealen svenska ängs- och hagmarker? 

Jag tycker det är fel att strandskyddet luckras upp. Det bör istället stärkas för att värna allemansrätten och de arter som lever i strandområden mot exploatering. Kommer ditt parti vända trenden och istället säkra att exploatering av känsliga strandområden inte fortsätter?

Jag vill att den nya regeringen tar tag i vad förra regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur. Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Rebecca

Falköping

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 7 av 7 i denna kampanj