Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

Bevara Ojnareskogen!

2015-05-07

Attn. Mikael Damberg


Till Mikael Dambrg!

Bästeträsk med bl.a. den hotade Ojnareskogen är ett världsunikt naturområde.
Jag menar att det är mycket viktigt att Sverige aktivt skyddar detta unika område.
Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt och Gotland har ett stort behov av att trygga sina framtida vattentillgångar. Den pågående klimatförändringen i världen är i sig ett hot mot dricksvattentillgången. Vi kan därför inte ytterligare äventyra vattenförsörjningen med kortsiktiga argument såsom ett antal arbetstillfällen under några år. Detta samtidigt som visserligen något färre men betydligt mer långsiktiga arbetstillfällen försvinner.

För att skydda denna viktiga vattentäkt behöver regeringen agera mycket skyndsamt och resolut!

Inom Bästeträsk och dess omgivningar finns också många rödlistade och unika arter. För att ge dessa arter ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-område. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Brita Kajrup, Tobo i Tierps kommun

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 149 av 280 i denna kampanj