Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Beslutet att avsluta nyckelbiotopsinventeringen i Sveriges skog och mark

2017-03-18

Attn. Sven-Erik Bucht


Hej!

Har idag fått kännedom om något som totalt kan förändra skyddet och bevarandet av kritiska funktioner och arter i våra skogar och marker vilket är ett beslut av Herman Sundqvist att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. 

Detta är något som orsaka enorm skada och vad värre är irreparabel skada eller skada som är så ekonomisk dyr och långsiktigt svår att reparera att man väljer att avstå med ännu större kostnader långsiktigt för möjligheten att behålla ett hållbart skogsbruk, markhållning och balans i biotoperna.

Vi har inte råd med ett sådant här beslut både miljömässigt eller ekonomiskt .

Det här är också något som jag anser strider mot det ni gick till val på och vad som står i era program , både enskilt och tillsammans och kan inte annat än att påverka er trovärdighet i en politiskt känslig situation .

Jag stödjer den här regeringen fullt ut men det finns en gräns när enstaka korkade men viktiga beslut börjar bli indikatorer på ett djupare problem . Herman Sundqvist har gått för långt .

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Gabriella Rehbinder
Enskededalen

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 356 av 393 i denna kampanj