Öppet brev till Jonny Cato, Centerpartiet

Barn som flytt

2020-04-07

Hej Jonny,

Just nu arbetar ni i den parlamentariska kommittén intensivt med att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik. Det är ett svårt och oerhört viktigt uppdrag för hur Sveriges inställning blir vad gäller att hjälpa personer som flyr.

Jag skriver till dig för att jag är extremt oroad över att kommittén ska föreslå en allt för hård och restriktiv migrationslagstiftning som skulle drabba barn och unga särskilt hårt. Debattklimatet har hårdnat mycket på senare år och många förslag som cirkulerar i debatten är väldigt oroväckande.

Vi lever i en orolig tid med många barn och unga på flykt. En relativt liten andel tar sig till Sverige. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda de barn och unga som flytt till Sverige. Annars riskerar ännu fler barn och unga att fara illa och få sina rättigheter kränkta.

Därför är det några aspekter som jag särskilt vill framföra till dig som ledamot i kommittén och medlem i centerpartiet.

För de barn och unga som finns i Sverige kan en osäker situation med tillfälliga tillstånd och begränsade rättigheter leda till utbredd psykisk ohälsa och en förlorad generation ovärdig ett av världens rikaste länder. Barnen är vår framtid. De har rätt till en bra start i livet och att få sina rättigheter respekterade oavsett migrationsrättslig status. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd.

Om rätten till familjeåterförening inskränks, till exempel genom att vissa grupper helt utesluts från möjligheten att återförenas eller genom orimliga försörjningskrav, kommer många barn att tvingas leva utan sina föräldrar. I värsta fall i många år. Det är inhumant och strider mot de mest grundläggande mänskliga behoven och rättigheterna såsom rätten att få leva med sin familj. Om Sverige stramar åt rätten till familjeåterförening riskerar vi också att bryta både mot den nya barnrättslagen, Europarätten och internationella konventioner.

Svårt sjuka barn och barn som rotat sig i Sverige riskerar att utvisas om Sverige inför en alltför snäv humanitär grund för uppehållstillstånd. De senaste 10 åren har lite över 1000 barn per år fått uppehållstillstånd på grunden ömmande omständigheter, under 2019 var det enbart 300. Det handlar om några hundra barn vars liv sätts på spel när Sverige inte respekterar barnkonventionen. Dessa barn måste få en rimlig möjlighet att stanna här. Därför bör Sverige ta bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgå till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

De unga som ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier är nu i riskzonen att inte få ett arbete som ger dem möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Detta pga coronapandemin. De har varit länge i Sverige, gått i skolan och har goda möjligheter att bli självförsörjande och en tillgång i Sverige. Det är också många som har utbildat sig till arbete inom vården, vilket vi behöver. Samtidigt som vi kan hjälpa dem till en bra framtid i Sverige.

Enligt en nyligen publicerad Novusundersökning framgår det att det finns ett starkt stöd både för rätten till familjeåterförening och för att personer med humanitära skäl ska kunna stanna i Sverige. 62 % av svenska folket vill att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige, 59 % vill att barn ska få återförenas med sin familj i Sverige och 73 % vill att barn som rotat sig och pratar språket ska få möjlighet att stanna.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för att:

• Sverige får en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn som flytt hit.

• Sverige tar bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgår till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

° Att de ungdomar som sökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier inte utvisas om de inte hittar ett fast arbete. 


• Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Jag hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till kommittén och till centerpartiet.
Önskar dig all lycka till med det viktiga arbetet!

Vänliga hälsningar

Loka
Enköping

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 2 av 59 i denna kampanj