Öppet brev till Ulrika Hedman, vd

ASTORIAHUSET - Vi behöver en bolagscertifiering om respekt för kulturella/sociala värden & medborgarintressen

2018-01-26

Till Ulrika Hedman, Länsförsäkringar
 

Ang.: ASTORIAPROJEKTET Stockholm - Vi behöver en bolagscertifiering om respekt för kulturella/sociala värden & medborgarintressen

Sverige och Stockholm inte minst har historiska exempel på angrepp och mot kulturella och sociala bevarandevärden vad gäller byggnation, historiska miljöer.

Byggnation, hus och områden som ofta mot en stark medborgaropinion gått förlorat for all framtid. Först i efterhand har man förstått vidden av vad som gått förlorat.

Expansion och nybyggnation måste ske på nya områden där sociala kulturella och arkitektoniska känsliga miljöer inte förstörs. Med lyhördhet och respekt för kulturella och social värden och allmän opionion.

Åtgärder som går emot kulturella/sociala värden och mot allmän opinon kan inte berättigas av att fastighetsintressen/-bolag gjort upp och fått grönt ljus från vid tillfället ansvarig politiskt håll, som för tilläfllet hanterar tillstånd från kommun/stat. Som känt går den politiska anvariga i många fall mot egna rådgivande specialistorgan och mot allmän opinion. Motiven bakom detta är svårbegripliga, grumliga och inte acceptabla. Ett sådant grönt ljus/tillstånd från politiker-/tjänstemannahåll/myndihget fritar inte fastighetsbolaget eller dess ögare från eget ansvar och egen bedömning, som respekterar kulturella värden och opinion.

Länsförskringar bär som ägare för fastighetsbolaget Humlegården, uppenbarfligen ansvar för fastighetsbolagets aviserade "Astoriaprojekt", på Östermalm i Stockholm.

Projektet kör, om det skulle genomföras, över värden som nämmns ovan. Det går emot en etablerad stark medborgaropinion, som vill skydda stadens skyddsvärda byggnader och sociala miljöer. Jag vill därför uppmana er att se till att projektet omprövas, inte genomförs som aviserat så att Astoriahuset kan bevaras och inte rivas till någon del.

Utvecklingen visar att det är angeläget att vi får en certifiering / märkningssystem även inom försäkringsbranchen och byggbranchen som vägleder konsumeter och allmänhet och beslutsfattare då det specifikt gäller att bedöma verksamhetens respekt för kulturella och sociala värden och medborgarintressen/-opinion. Likartat med vad som finns inom konsumenthandel, ekonomi (aktier, fonder, bank).

Med vänlig hälsning, K Boman
Stockholm

Rädda Astoria

Detta är brev 54 av 70 i denna kampanj