Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Bioenergi ur förnybart organiskt material i stället för fossila energikällor

2016-05-13

Attention: Stefan Löfven


Bäste statsminister Stefan Löfven,

Alla faror med fossila råvaror för energiutvinning känner de flesta människorna till. Därför bör du överväga vad som är bäst för kommande generationens livsvillkor – ren luft, rent vatten och säker mat som garanterar bra hälsa eller pengar att spendera på mindre livsviktiga varor och läkemedel?

Mindre kända är fördelar med att använda förnybart organiskt material som innehåller mellan 1 500 och 7 000 kWh bioenergi per ton (beroende på om det är rester från sallat eller fet). 

Bioenergi är solens energi (livets energi) biokemiskt bunden med växtnäring under fotosyntesen och som sedan används av de flesta levande organismer (i föda, foder och fibrer). 

Det finns två vägar att utnyttja bioenergi som finns i förnybart organiskt material.

1) Att stödja det levande – värna om livet
Med biologisk omvandling kan minst 30 % av bioenergi utvinnas som biogas. Högre utbyte kan uppnås om vi satsar på högteknologiska biogasanläggningar vilka tar hänsyn både till mikroorganismernas optimala betingelser och för att säkra människornas hygieniska arbetsmiljö.

Biogas kan omvandlas till el och värme/kyla eller användas efter uppgradering på samma sätt som naturgas. 

Kvar i biogödsel blir bioenergi (hur mycket beror på hur man under omvandlingen minimerar energiförluster) i icke omvandlade strukturer, i humus och mikroorganismer tillsammans med all växtnäring - mist 16 essentiella grundämnen som växter måste ha tillgång till!!!

Biogödsel säkrar markens bördighet/produktionsförmåga och därmed kan mer solenergi bindas och sedan användas.  

2) Skapa förödelse – hota livet
Med kemisk omvandling - förbränning, termisk förgasning, pyrolys – förstörs möjlighet att återföra humus och mikroorganismer tillsammans med all växtnäring. Även om vissa grundämnen ersätts med konstgödsel, sker en långsiktig utarmning av odlingsmarker.

----------------------------------

Förslag till regeringen

a)    Ge uppdrag till Vattenfall, Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket, Jordbruksverket, m fl. att genast använda resurser för teknisk innovation - som hjälper biologiska processer - av lokala biogasanläggningar (stora eller små) för att effektivisera utnyttjande av bioenergi som finns i restprodukter och avfall. Kunskapen från forskning väntar på användning i praktiken!!!

b)    Arbeta för att odla upp alla odlingsmarker som nu ligger i träda för att fånga mer solenergi! OLOGISKT: Nu betalar vi - av allmänna medel - för att låta bli att odla när ca 50 % av maten importeras och stor andel av foder likaså. Det borde finnas möjlighet att åtminstone använda marker för att odla energigrödor och i ”lokala” (av hänsyn till transporter, föroreningar och förluster) högteknologiska biogasanläggningar omvandla dessa till biogas och till värdefullt biogödsel som kan användas t ex i ekologisk odling.

 

Bästa hälsningar

Ruzena Svedelius Dr Agr
aktiv pensionär från Härslöv

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 148 av 173 i denna kampanj